-->

BRRGIF 9 ( -0.05 -0.53% )

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์
Status : อัพเดท 10 กันยายน 2562

“ BRRGIF “ ปันผล 2562

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
09-08-201921-08-201906-09-2019เงินปันผล0.1231801/Apr/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
10-05-201922-05-2019เงินปันผล0.1649201/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
22-02-201906-03-2019เงินปันผล0.1314301/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
10-08-201822-08-2018เงินปันผล0.3401/Jan/2018-30/Jun/2018
26-02-201808-03-2018เงินปันผล0.2901/Aug/2017-31/Dec/2017
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3