BRRGIF 6 ( 0.00 0.00% )

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ BRRGIF “ ปันผล 2564

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
16-08-202126-08-202113-09-2021เงินปันผล0.0501/Apr/2021-30/Jun/2021
21-05-2021เงินปันผล0.1075401/Jan/2021-31/Mar/2021
23-02-202123-03-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Oct/2020-31/Dec/2020
23-02-202123-03-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Oct/2020-31/Dec/2020
19-11-202001-12-202018-12-2020เงินปันผล0.0268101/Jul/2020-30/Sep/2020andretainedEarnings
14-08-202026-08-202011-09-2020เงินปันผล0.0276901/Apr/2020-30/Jun/2020
18-05-202028-05-2020เงินปันผล0.1152901/Jan/2020-31/Mar/2020andretainedEarnings
25-02-202006-03-202024-03-2020เงินปันผล0.1172101/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
18-11-201927-11-201913-12-2019เงินปันผล0.1484601/Jul/2019-30/Sep/2019andretainedEarnings
14-11-201926-11-201913-12-2019เงินปันผล0.1484601/Jul/2019-30/Sep/2019andretainedEarnings
09-08-201921-08-201906-09-2019เงินปันผล0.1231801/Apr/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
10-05-201922-05-2019เงินปันผล0.1649201/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
22-02-201906-03-2019เงินปันผล0.1314301/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
10-08-201822-08-2018เงินปันผล0.3401/Jan/2018-30/Jun/2018
26-02-201808-03-2018เงินปันผล0.2901/Aug/2017-31/Dec/2017
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3