BTSGIF 5 ( -0.12 -2.54% )

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ BTSGIF “ ปันผล 2564

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
16-08-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Apr/2021-30/Jun/2021
16-08-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Apr/2021-30/Jun/2021
31-05-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2021-31/Mar/2021
31-05-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2021-31/Mar/2021
15-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Oct/2020-31/Dec/2020
15-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Oct/2020-31/Dec/2020
16-11-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Apr/2020-30/Sep/2020
16-11-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Apr/2020-30/Sep/2020
13-08-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Apr/2020-30/Jun/2020
13-08-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Apr/2020-30/Jun/2020
14-02-202026-02-2020เงินปันผล0.18101/Oct/2019-31/Dec/2019
14-11-201926-11-2019เงินปันผล0.10301/Jul/2019-30/Sep/2019
14-08-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Apr/2019-30/Jun/2019
14-08-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Apr/2019-30/Jun/2019
14-02-201926-02-2019เงินปันผล0.20601/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
14-11-201826-11-2018เงินปันผล0.20901/Jul/2018-30/Sep/2018
14-08-201824-08-2018เงินปันผล0.19601/Apr/2018-30/Jun/2018
14-02-201823-02-2018เงินปันผล0.20301/Oct/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
27-10-201722-11-201712-12-2017เงินปันผล0.203001/07/17-30/09/17
11-08-201728-08-201714-09-2017เงินปันผล0.192001/04/17-30/06/17
23-05-201701-06-201720-06-2017เงินปันผล0.207001/01/17-31/03/17
10-02-201721-02-201710-03-2017เงินปันผล0.188001/10/16-31/12/16
07-11-201616-11-201606-12-2016เงินปันผล0.188001/07/16-30/09/16
08-08-201617-08-201605-09-2016เงินปันผล0.189001/04/16-30/06/16
16-05-201625-05-201613-06-2016เงินปันผล0.167001/01/16-31/03/16
11-02-201619-02-201610-03-2016เงินปันผล0.178001/10/15-31/12/15
09-11-201518-11-201504-12-2015เงินปันผล0.179001/07/15-30/09/15
10-08-201519-08-201504-09-2015เงินปันผล0.168001/04/15-30/06/15
25-05-201503-06-201519-06-2015เงินปันผล0.1380 
10-02-201524-02-201513-03-2015เงินปันผล0.161001/10/14-31/12/14
10-11-201425-11-201412-12-2014เงินปันผล0.156001/07/14-30/09/14
13-08-201426-08-201412-09-2014เงินปันผล0.151001/04/14-30/06/14
23-05-201404-06-201420-06-2014เงินปันผล0.1540 
11-02-201425-02-201414-03-2014เงินปันผล0.15 
12-11-201326-11-201313-12-2013เงินปันผล0.158001/07/13-30/09/13
20-08-201329-08-201317-09-2013เงินปันผล0.117017/04/13-30/06/13
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3