BTW 1 ( 0.01 0.91% )

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ BTW “ ปันผล 2564

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
23-02-202109-03-202107-05-2021เงินปันผล0.0201/Jan/2020-31/Dec/2020
25-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
25-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
26-02-201912-03-201924-04-2019เงินปันผล0.02
23-02-201708-03-201709-05-2017เงินปันผล0.070001/01/17-31/03/17
10-08-201624-08-201609-09-2016เงินปันผล0.2701/01/16-10/08/16
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3