-->

BTW 1 ( -0.07 -7.69% )

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 พฤศจิกายน 2562

“ BTW “ ปันผล 2562

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
26-02-201912-03-201924-04-2019เงินปันผล0.02
23-02-201708-03-201709-05-2017เงินปันผล0.070001/01/17-31/03/17
10-08-201624-08-201609-09-2016เงินปันผล0.2701/01/16-10/08/16
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3