BUI 15 ( 0.00 0.00% )

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ BUI “ ปันผล 2564

ประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและแผนการขยายงานของบริษัทฯ โดยกำหนดจ่ายปีละครั้ง ในราวเดือนพฤษภาคมของทุกปี

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
25-02-202112-03-202121-05-2021เงินปันผล0.2501/Jan/2020-31/Dec/2020
15-05-202006-03-2020เงินปันผล0.2501/Jan/2019-31/Dec/2019
23-02-201809-03-201818-05-2018เงินปันผล0.5001/Jan/2017-31/Dec/2017
30-03-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
10-03-201625-03-201619-05-2016เงินปันผล1.00 
10-03-201625-03-201619-05-2016หุ้นปันผล2 : 1 
26-02-201524-03-201522-05-2015เงินปันผล0.4001/01/14-31/12/14
28-02-201412-03-201406-05-2014เงินปันผล0.8001/01/13-31/12/13
01-03-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/12/12
29-02-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2011-31/12/2011
28-02-201110-03-201129-04-2011เงินปันผล0.8001/01/2010-31/12/2010
24-02-201009-03-201007-05-2010เงินปันผล0.7501/01/2009-31/12/2009
26-02-200910-03-200907-05-2009เงินปันผล0.7001/01/2008-31/12/2008
06-03-200818-03-200821-04-2008เงินปันผล0.7001/01/2007-31/12/2007
27-02-200617-03-200610-05-2006เงินปันผล0.5000
27-02-200617-03-200610-05-2006หุ้นปันผล5:2
25-02-200515-03-200506-05-2005เงินปันผล1.0000
25-02-200515-03-200506-05-2005หุ้นปันผล4:1
27-02-200415-03-200407-05-2004เงินปันผล0.5000
03-03-200301-04-200312-05-2003เงินปันผล0.5000
19-02-200127-03-200127-04-2001เงินปันผล0.5000
24-03-199703-04-199721-05-1997เงินปันผล3.5000
21-03-199602-04-199622-05-1996เงินปันผล4.0000
25-01-199507-02-199524-03-1995เงินปันผล6.0000
18-03-199404-04-199409-05-1994เงินปันผล3.0000
14-03-199315-03-199315-04-1993เงินปันผล3.0000
26-03-199207-04-1992เงินปันผล3.0000
01-02-199105-03-199102-04-1991เงินปันผล3.0000
08-03-199020-03-199023-04-1990เงินปันผล3.0000
13-03-198910-04-198908-05-1989เงินปันผล3.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3