CBG 124 ( -2.00 -1.59% )

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ CBG “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินรวม และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินปันผลในอดีตอาจมิได้เป็นการแสดงถึงแนวทางการจ่ายในอนาคต

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
13-08-202127-08-202110-09-2021เงินปันผล0.9001/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
19-02-202105-03-202110-05-2021เงินปันผล1.5001/Jul/2020-31/Dec/2020
07-08-202021-08-202003-09-2020เงินปันผล0.9001/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
20-02-202006-03-202008-05-2020เงินปันผล1.2001/Jul/2019-31/Dec/2019
08-08-201922-08-201905-09-2019เงินปันผล0.5001/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
20-02-201906-03-201910-05-2019เงินปันผล0.6001/Jan/2018-31/Dec/2018
10-08-201824-08-201807-09-2018เงินปันผล0.2001/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
21-02-201807-03-201811-05-2018เงินปันผล0.5001/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
11-08-201724-08-201708-09-2017เงินปันผล0.3501/01/17-30/06/17
22-02-201707-03-2017เงินปันผล0.6001/07/16-31/12/16
11-08-201625-08-201609-09-2016เงินปันผล0.4001/01/16-30/06/16
25-02-201608-03-2016เงินปันผล0.5401/07/15-31/12/15
07-08-201519-08-201504-09-2015เงินปันผล0.3501/01/15-30/06/15
26-02-201507-05-2015เงินปันผล0.6001/01/14-31/12/14
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3