CCET 3 ( 0.00 0.00% )

บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ CCET “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
13-08-202127-08-202110-09-2021เงินปันผล0.0201/Jan/2021-30/Jun/2021
26-02-202122-03-202117-05-2021หุ้นปันผล12:101/Jul/2020-31/Dec/2020
26-02-202122-03-202117-05-2021หุ้นปันผล0.009401/Jul/2020-31/Dec/2020
26-02-202122-03-202117-05-2021หุ้นปันผล0.009401/Jul/2020-31/Dec/2020
26-02-202122-03-202117-05-2021หุ้นปันผล12:101/Jul/2020-31/Dec/2020
26-02-202122-03-202117-05-2021หุ้นปันผล0.009401/Jul/2020-31/Dec/2020
26-02-202122-03-202117-05-2021หุ้นปันผล12:101/Jul/2020-31/Dec/2020
26-02-202122-03-202117-05-2021หุ้นปันผล0.009401/Jul/2020-31/Dec/2020
26-02-202122-03-202117-05-2021หุ้นปันผล12:101/Jul/2020-31/Dec/2020
13-08-202031-08-202011-09-2020เงินปันผล0.0201/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
28-02-202020-03-202015-05-2020เงินปันผล0.0301/Jul/2019-31/Dec/2019
12-08-201902-09-201911-09-2019เงินปันผล0.0601/Jan/2019-30/Jun/2019
27-02-201920-03-201916-05-2019เงินปันผล0.0301/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
13-08-201803-09-201813-09-2018เงินปันผล0.0601/01/18-30/06/18
23-02-201820-03-201818-05-2018เงินปันผล0.0401/Jul/2017-31/Dec/2017
10-08-201731-08-201715-09-2017เงินปันผล0.0601/01/17-30/06/17
22-02-201713-03-201715-05-2017เงินปันผล0.0401/07/16-31/12/16
11-08-201629-08-201609-09-2016เงินปันผล0.0601/01/16-30/06/16
26-02-201617-03-201613-05-2016เงินปันผล0.0601/07/15-31/12/15
11-08-201525-08-201510-09-2015เงินปันผล0.070001/01/15-30/06/15
25-02-201508-04-201521-05-2015เงินปันผล0.0045454501/07/14-31/12/14
25-02-201508-04-201521-05-2015หุ้นปันผล22 : 101/07/14-31/12/14
11-08-201428-08-201409-09-2014เงินปันผล0.0801/01/14-30/06/14
26-02-201413-03-201422-05-2014หุ้นปันผล25 : 101/07/13-31/12/13
14-08-201328-08-201313-09-2013เงินปันผล0.0801/01/13-30/06/13
21-02-201314-03-201330-04-2013เงินปันผล0.0801/07/12-31/12/12
10-08-201227-08-201207-09-2012เงินปันผล0.0801/01/12-30/06/12
20-02-201213-03-201209-05-2012เงินปันผล0.0801/07/2011-31/12/2011
09-08-201126-08-201108-09-2011เงินปันผล0.0801/01/2011-30/06/2011
14-02-201104-03-201122-04-2011เงินปันผล0.0801/07/2010-31/12/2010
10-08-201025-08-201008-09-2010เงินปันผล0.070001/01/2010-30/06/2010
11-02-201005-03-201030-04-2010เงินปันผล0.0601/07/2009-31/12/2009
03-08-200917-08-200931-08-2009เงินปันผล0.0501/01/2009-30/06/2009
12-02-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/07/2008-31/12/2008
13-08-200826-08-200810-09-2008เงินปันผล0.2001/01/2008-30/06/2008
14-02-200804-03-200824-04-2008เงินปันผล0.2001/07/2007-31/12/2007
13-08-200728-08-200711-09-2007เงินปันผล0.2001/01/2007-30/06/2007
08-08-200625-08-200606-09-2006เงินปันผล0.2000
14-02-200627-02-200620-04-2006เงินปันผล0.1500
08-08-200529-08-200506-09-2005เงินปันผล0.1500
07-02-200528-02-200521-04-2005เงินปันผล1.5000
13-08-200425-08-200410-09-2004เงินปันผล1.5000
24-02-200410-03-200430-04-2004เงินปันผล1.5000
13-08-200327-08-200312-09-2003เงินปันผล1.5000
12-02-200324-03-200316-04-2003เงินปันผล1.5000
30-09-200217-10-200230-10-2002เงินปันผล1.5000
18-02-200201-04-200222-04-2002เงินปันผล3.0000
07-02-200121-03-200112-04-2001เงินปันผล1.3000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3