CCP 1 ( 0.01 1.47% )

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ CCP “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลแต่ละคราวต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี)

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
27-02-202111-05-202125-05-2021เงินปันผล0.02
15-05-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
29-02-202011-05-202028-05-2020เงินปันผล0.0101/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
28-02-201902-05-2019เงินปันผล0.0101/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
28-02-2018ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2017-31/Dec/2017
28-02-201708-05-201724-05-2017เงินปันผล0.022001/01/16-31/12/16
26-02-201604-05-201623-05-2016เงินปันผล0.023001/01/15-31/12/15
27-02-201509-04-201530-04-2015เงินปันผล0.002316901/01/14-31/12/14
27-02-201509-04-201530-04-2015หุ้นปันผล12 : 101/01/14-31/12/14
28-02-201406-05-2014เงินปันผล0.07833501/07/13-31/12/13
08-08-201313-09-2013หุ้นปันผล7.8572 : 101/01/13-30/06/13
08-08-201313-09-2013เงินปันผล0.014201/01/13-30/06/13
28-02-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/12/12
29-02-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2011-31/12/2011
25-02-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2010-31/12/2010
02-03-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
02-03-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
28-02-2008ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2007-31/12/2007
01-03-200509-03-200520-04-2005เงินปันผล0.1000
01-03-200417-03-200421-04-2004เงินปันผล1.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3