CEN 1 ( 0.00 0.00% )

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 มกราคม 2564

“ CEN “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสมหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
18-03-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
18-03-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
23-02-2018ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2017-31/Dec/2017
23-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
26-02-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
25-02-201511-05-201528-05-2015เงินปันผล0.0501/01/14-31/12/14
26-02-201407-05-201429-05-2014เงินปันผล0.0501/01/13-31/12/13
27-03-201307-05-201329-05-2013เงินปันผล0.0501/01/12-31/12/12
29-02-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2011-31/12/2011
16-03-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2010-31/12/2010
18-03-201010-05-201027-05-2010เงินปันผล0.0501/01/2009-31/12/2009
19-03-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
26-02-2008ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2007-31/12/2007
24-04-199707-05-199723-05-1997เงินปันผล1.5000
25-04-199608-05-199624-05-1996เงินปันผล1.0500
06-05-199229-04-199213-07-1992เงินปันผล0.8000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3