CENTEL 35 ( -0.25 -0.71% )

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ CENTEL “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้ เว้นแต่หากมีการขยายกิจการ ก็อาจพิจารณางดจ่ายปันผลหรือจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
24-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
24-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
11-05-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
11-05-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
26-02-202030-04-202015-05-2020เงินปันผล0.5501/Jan/2019-31/Dec/2019
25-02-201903-05-201924-05-2019เงินปันผล0.6501/Jan/2018-31/Dec/2018
22-02-201809-05-201830-05-2018เงินปันผล0.6001/Jan/2017-31/Dec/2017
23-02-201708-05-201726-05-2017เงินปันผล0.550001/01/16-31/12/16
25-02-201609-05-201627-05-2016เงินปันผล0.5001/01/15-31/12/15
26-02-201529-04-201522-05-2015เงินปันผล0.4001/01/14-31/12/14
28-02-201430-04-201422-05-2014เงินปันผล0.4001/01/13-31/12/13
21-02-201302-05-201323-05-2013เงินปันผล0.3001/01/12-31/12/12
23-02-201227-04-201222-05-2012เงินปันผล0.1501/01/2011-31/12/2011
24-02-201129-04-201124-05-2011เงินปันผล0.0501/01/2010-31/12/2010
18-02-201030-04-201025-05-2010เงินปันผล0.0501/01/2009-31/12/2009
19-02-200928-04-200922-05-2009เงินปันผล0.1001/01/2008-31/12/2008
29-02-200828-04-200823-05-2008เงินปันผล0.1301/01/2007-31/12/2007
22-03-200703-04-200725-05-2007เงินปันผล0.1301/01/2006-31/12/2006
17-03-200630-03-200623-05-2006เงินปันผล1.2500
15-03-200501-04-200526-05-2005เงินปันผล1.2500
12-03-200430-03-200421-05-2004เงินปันผล1.5000
14-03-200301-04-200323-05-2003เงินปันผล1.5000
07-03-200202-04-200224-05-2002เงินปันผล1.5000
15-03-200102-04-200125-05-2001เงินปันผล1.0000
23-03-200003-04-200026-05-2000เงินปันผล0.5000
15-03-199902-04-199927-05-1999เงินปันผล0.5000
06-03-199701-04-199723-05-1997เงินปันผล0.7500
28-03-199605-04-199628-05-1996เงินปันผล0.5000
25-03-199429-04-199427-05-1994เงินปันผล0.5000
21-04-199330-04-199322-06-1993เงินปันผล0.5000
12-07-199228-07-199213-10-1992เงินปันผล1.2000
26-03-199103-04-199121-06-1991เงินปันผล2.0000
27-03-199003-04-199024-05-1990เงินปันผล1.3500
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3