CFRESH 3 ( 0.26 10.66% )

บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ CFRESH “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย

บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
01-03-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
01-03-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
02-03-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
02-03-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
26-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
26-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
27-02-2018ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2017-31/Dec/2017
27-02-201709-03-201717-05-2017เงินปันผล0.280001/01/16-31/12/16
24-02-201607-03-201617-05-2016เงินปันผล0.550001/01/15-31/12/15/
26-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
27-02-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
28-02-201312-03-201315-05-2013เงินปันผล0.7001/01/12-31/12/12
29-02-201213-03-201217-05-2012เงินปันผล0.4601/01/2011-31/12/2011
28-02-201110-03-201110-05-2011เงินปันผล0.16
08-10-201020-10-201005-11-2010เงินปันผล0.30
25-02-201009-03-201007-05-2010เงินปันผล0.41
26-02-200911-03-200929-04-2009เงินปันผล0.25
18-03-200802-04-200823-05-2008เงินปันผล0.16
27-03-200704-04-200717-05-2007เงินปันผล0.16
27-03-200604-04-200626-05-2006เงินปันผล0.2700
21-03-200505-04-200526-05-2005เงินปันผล0.2600
21-03-200308-04-200308-05-2003เงินปันผล0.0700
05-03-200214-03-200203-05-2002เงินปันผล10.0000
05-03-200214-03-200203-05-2002หุ้นปันผล1:2
27-03-200104-04-200110-05-2001เงินปันผล24.0000
20-03-200003-04-200028-04-2000เงินปันผล18.0000
27-08-199807-09-199825-09-1998เงินปันผล9.5000
17-02-199827-02-199830-03-1998เงินปันผล7.6000
25-02-199710-03-199718-04-1997เงินปันผล5.0000
19-11-199628-11-199617-12-1996เงินปันผล2.3000
27-02-199607-03-199626-04-1996เงินปันผล5.0000
21-08-199530-08-199519-09-1995เงินปันผล5.0000
07-03-199517-03-199525-04-1995เงินปันผล8.0000
23-02-199401-04-199420-04-1994เงินปันผล9.3100
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3