CGD 1 ( 0.03 5.77% )

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ CGD “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฏหมาย และเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
01-03-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
01-03-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
20-03-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
20-03-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
24-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
24-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
27-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
27-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
23-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
24-02-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
16-03-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
12-03-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
13-03-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/12/12
16-03-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/11-31/12/11
17-03-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2010-31/12/2010
17-03-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
27-02-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
27-02-2008ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2007-31/12/2007
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3