CGH 1 ( 0.00 0.00% )

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 21 กุมภาพันธ์ 2563

“ CGH “ ปันผล 2563

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
14-03-201724-03-201725-05-2017เงินปันผล0.0277401/01/16-31/12/16
16-03-201629-03-201625-05-2016เงินปันผล0.046001/01/15-31/12/15
16-03-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3