-->

CHAYO 5 ( 0.02 0.40% )

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 กันยายน 2562

“ CHAYO “ ปันผล 2562

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
18-03-201909-04-201910-05-2019เงินปันผล0.0401/Apr/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
10-05-201824-05-2018เงินปันผล0.0601/Jan/2018-31/Mar/2018andretainedEarnings
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3