CI 1 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ CI “ ปันผล 2564

ไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
24-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
24-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
26-02-202007-05-202027-05-2020เงินปันผล0.0155
26-02-201903-05-201923-05-2019เงินปันผล0.03201/Jan/2018-31/Dec/2018
22-02-201807-05-201824-05-2018เงินปันผล0.0301/01/17-31/12/17
23-02-201704-05-201724-05-2017เงินปันผล0.0601/01/16-31/12/16
23-02-201705-05-201724-05-2017หุ้นปันผล8 : 101/01/16-31/12/16
25-02-201609-05-201625-05-2016เงินปันผล0.0201/01/15-31/12/15
25-02-201609-05-201625-05-2016หุ้นปันผล10 : 101/01/15-31/12/15
25-02-201507-05-201526-05-2015เงินปันผล0.070001/01/14-31/12/14
26-02-201406-05-201423-05-2014เงินปันผล0.070001/01/13-31/12/13
14-08-201303-10-201324-10-2013หุ้นปันผล5 : 1 
14-08-201303-10-201324-10-2013เงินปันผล0.03 
26-02-201302-05-201323-05-2013เงินปันผล0.1501/01/12-31/12/12
23-02-201203-05-201224-05-2012เงินปันผล0.0601/01/2011-31/12/2011
25-02-201129-04-201120-05-2011เงินปันผล0.0401/01/2010-31/12/2010
25-02-201023-04-201019-05-2010เงินปันผล0.0401/01/2009-31/12/2009
25-02-200930-04-200927-05-2009เงินปันผล0.0401/01/2008-31/12/2008
27-02-200802-05-200827-05-2008เงินปันผล0.1501/01/2007-31/12/2007
24-02-200604-05-200626-05-2006เงินปันผล0.2200
26-02-200406-05-200427-05-2004เงินปันผล0.2000
27-02-200329-04-200322-05-2003เงินปันผล0.1500
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3