CMO 1 ( 0.03 2.13% )

บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ CMO “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
22-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
22-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
26-02-202022-04-202015-05-2020เงินปันผล0.07501/Jan/2019-31/Dec/2019
10-05-201916-05-2019เงินปันผล0.13
28-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
28-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
26-02-201810-05-201824-05-2018เงินปันผล0.1001/01/17-31/12/17
10-08-201722-08-201705-09-2017เงินปันผล0.0801/01/17-30/06/17
27-02-201708-05-201725-05-2017เงินปันผล0.055001/01/16-31/12/16
15-07-201627-07-201609-08-2016เงินปันผล0.0901/01/16-31/03/16
29-02-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
25-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
26-02-201406-05-201427-05-2014เงินปันผล0.1001/01/13-31/12/13
20-02-201302-05-201323-05-2013เงินปันผล0.1001/01/12-31/12/12
13-09-201231-10-201215-11-2012หุ้นปันผล4 : 101/01/12-30/06/12
13-09-201231-10-201215-11-2012เงินปันผล0.027801/01/12-30/06/12
27-02-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2011-31/12/2011
24-02-201128-04-201120-05-2011เงินปันผล0.2001/01/2010-31/12/2010
26-02-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
24-02-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
27-02-200827-03-200815-05-2008เงินปันผล0.1001/01/2007-31/12/2007
09-08-200618-08-200630-08-2006เงินปันผล0.2000
28-02-200608-03-200617-04-2006เงินปันผล0.1600
24-02-200504-03-200512-04-2005เงินปันผล0.2100
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3