CNS 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 มิถุนายน 2563

“ CNS “ ปันผล 2563

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิแต่ละปี ยกเว้นบริษัทฯมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการ หรือกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ แต่ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
22-02-201918-03-201909-05-2019เงินปันผล0.07801/Jan/2018-31/Dec/2018
23-02-201819-03-201810-05-2018เงินปันผล0.2101/Jan/2017-31/Dec/2017
22-02-201709-03-201709-05-2017เงินปันผล0.08 
22-02-201709-03-201709-05-2017เงินปันผล0.1001/01/16-31/12/16
09-03-201621-03-201609-05-2016เงินปันผล0.1801/01/15-31/12/15
13-03-201531-03-201513-05-2015เงินปันผล0.1801/01/14-31/12/14
19-03-201431-03-201409-05-2014เงินปันผล0.1701/01/13-31/12/13
22-03-201303-04-201310-05-2013เงินปันผล1.6001/01/12-31/12/12
11-05-201224-05-201210-07-2012เงินปันผล0.5001/09/11-31/12/11
09-11-201121-11-201122-12-2011เงินปันผล3.1001/09/2010-31/08/2011
18-10-201023-11-201027-12-2010เงินปันผล1.7001/09/2009-31/08/2010
27-10-200924-11-200928-12-2009เงินปันผล0.9501/09/2008-31/08/2009
28-10-200820-11-200826-12-2008เงินปันผล1.5001/09/2007-31/08/2008
29-10-200721-11-200726-12-2007เงินปันผล1.2001/09/2006-31/08/2007
02-11-200622-11-200626-12-2006เงินปันผล1.2000
28-10-200522-11-200523-12-2005เงินปันผล2.3000
29-10-200424-11-200424-12-2004เงินปันผล5.0000
28-10-200326-11-200326-12-2003เงินปันผล1.7000
18-10-200220-11-200220-12-2002เงินปันผล1.2600
19-10-200029-11-200028-12-2000เงินปันผล0.7500
21-10-199930-11-199928-12-1999เงินปันผล3.6500
21-10-199830-11-199829-12-1998เงินปันผล2.7000
25-10-199629-11-1996เงินปันผล0.8000
26-10-199501-12-199529-12-1995เงินปันผล1.2500
17-10-199430-11-199426-01-1995เงินปันผล6.0000
22-10-199301-12-1993เงินปันผล2.1000
14-10-199201-12-1992เงินปันผล1.1000
02-12-199102-12-1991เงินปันผล1.0000
01-11-199012-11-199025-12-1990เงินปันผล3.5000
26-10-198907-11-198925-12-1989เงินปันผล2.6000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3