CNT 2 ( 0.00 0.00% )

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ CNT “ ปันผล 2564

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
25-02-202111-03-202107-05-2021เงินปันผล0.0501/Jan/2020-31/Dec/2020
14-05-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
14-05-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
13-04-202017-03-202012-05-2020เงินปันผล0.0401/Jan/2019-31/Dec/2019
27-02-202017-03-202008-05-2020เงินปันผล0.0401/Jan/2019-31/Dec/2019
26-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
26-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
27-02-201813-03-201808-05-2018เงินปันผล0.0501/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
11-08-201723-08-201708-09-2017เงินปันผล0.0501/01/17-30/06/17
27-02-201723-03-201708-05-2017เงินปันผล0.0501/10/16-31/12/16
14-11-201624-11-201613-12-2016เงินปันผล0.0501/01/16-30/09/16
26-02-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
26-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/07/14-31/12/14
08-08-201420-08-201405-09-2014เงินปันผล0.0501/01/14-30/06/14
27-02-201411-03-2014เงินปันผล0.0501/10/13-31/12/13
14-11-201326-11-201313-12-2013เงินปันผล0.0501/07/13-30/09/13
09-08-201321-08-201306-09-2013เงินปันผล0.0501/01/13-30/06/13
15-05-201328-05-201314-06-2013เงินปันผล0.0501/01/13-31/03/13
20-02-201312-04-201302-05-2013หุ้นปันผล1 : 1 
20-02-201312-04-201302-05-2013เงินปันผล0.2201/01/12-31/12/12
13-11-201226-11-201212-12-2012เงินปันผล0.1001/07/12-30/09/12
10-08-201222-08-201210-09-2012เงินปันผล0.1001/04/12-30/06/12
15-05-201228-05-201215-06-2012เงินปันผล0.1001/01/12-31/03/12
27-02-201218-04-201208-05-2012เงินปันผล0.3001/01/2011-31/12/2011
28-02-201119-04-201106-05-2011เงินปันผล0.6001/01/2010-31/12/2010
02-03-201019-04-201007-05-2010เงินปันผล0.2001/01/2009-31/12/2009
26-02-200904-05-200920-05-2009เงินปันผล0.0801/01/2008-31/12/2008
26-02-200822-04-200809-05-2008เงินปันผล0.1001/01/2007-31/12/2007
24-02-200628-04-200615-05-2006เงินปันผล0.1000
14-09-200429-09-200412-10-2004เงินปันผล0.0340
14-09-200429-09-200412-10-2004หุ้นปันผล3.5:1
04-04-199527-04-199517-05-1995เงินปันผล1.0000
28-03-199404-04-199406-05-1994เงินปันผล1.8000
09-04-199308-04-199310-05-1993เงินปันผล3.3000
11-05-199206-05-199220-05-1992เงินปันผล1.0000
02-04-199102-04-1991เงินปันผล1.3500
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3