COMAN 5 ( 0.20 3.92% )

บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ COMAN “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
19-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
19-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
22-05-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
22-05-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
11-02-201903-04-201926-04-2019เงินปันผล0.1001/Jan/2018-31/Dec/2018
26-02-201807-05-201822-05-2018เงินปันผล0.06301/Jan/2017-31/Dec/2017
22-02-201708-05-201726-05-2017เงินปันผล0.051001/01/16-31/12/16
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3