COTTO 3 ( 0.20 7.69% )

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ COTTO “ ปันผล 2564

อัตราร้อยละ 30-50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
26-01-202105-04-202122-04-2021เงินปันผล0.02901/Jan/2020-31/Dec/2020
23-01-202003-04-202023-04-2020เงินปันผล0.01201/Jan/2019-31/Dec/2019
24-01-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
24-01-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3