CPI 4 ( 0.18 4.25% )

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ CPI “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากชำระภาษีแล้วในแต่ละปี

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
25-02-202111-03-202114-05-2021เงินปันผล0.1101/Jan/2020-31/Dec/2020
17-02-202003-03-202011-05-2020เงินปันผล0.07101/Jan/2019-31/Dec/2019
21-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
21-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
22-02-201808-03-201821-05-2018เงินปันผล0.0401/01/17-31/12/17
23-02-201707-03-201719-05-2017เงินปันผล0.0301/01/16-31/12/16
24-02-201615-03-201619-05-2016เงินปันผล0.0301/01/15-31/12/15
25-02-201517-03-201520-05-2015เงินปันผล0.0601/01/14-31/12/14
24-02-201430-04-2014เงินปันผล0.03 
28-02-201329-04-201322-05-2013เงินปันผล0.0301/01/12-31/12/12
19-12-201228-01-201322-02-2013หุ้นปันผล1 : 1 
22-02-201222-05-2012เงินปันผล0.2401/01/2011-31/12/2011
22-02-201202-04-201222-05-2012เงินปันผล0.2401/01/11-31/12/11
23-02-201131-03-201120-05-2011เงินปันผล0.125001/01/2010-31/12/2010
24-02-201030-03-201020-05-2010เงินปันผล0.2001/01/2009-31/12/2009
25-02-200930-03-200920-05-2009เงินปันผล0.3601/07/2008-31/12/2008
13-08-200825-08-200812-09-2008เงินปันผล0.1801/01/2008-30/06/2008
27-02-200804-04-200827-05-2008เงินปันผล0.1001/01/2007-31/12/2007
01-03-200630-03-200623-05-2006เงินปันผล0.0040
01-03-200630-03-200623-05-2006หุ้นปันผล30:1
25-02-200511-03-200529-04-2005เงินปันผล0.4500
26-02-200410-03-200429-04-2004เงินปันผล0.4500
12-03-200328-03-200314-05-2003เงินปันผล0.4600
25-02-200206-03-200219-03-2002เงินปันผล0.5250
25-02-200206-03-200219-03-2002หุ้นปันผล40:10
13-03-200103-04-200123-05-2001เงินปันผล0.5000
14-03-200029-03-200019-05-2000เงินปันผล3.2500
11-03-199901-04-199921-05-1999เงินปันผล4.0000
14-03-199702-04-199722-05-1997เงินปันผล2.5000
15-02-199605-03-199618-04-1996เงินปันผล3.0000
10-03-199521-03-199510-05-1995เงินปันผล1.8000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3