CPL 2 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ CPL “ ปันผล 2564

ในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจมีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่านโยบายที่กำหนดได้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
23-02-202109-03-202110-05-2021เงินปันผล0.0201/Jan/2020-31/Dec/2020
24-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
24-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
27-02-201912-03-201921-05-2019เงินปันผล0.0201/Jan/2018-31/Dec/2018
26-02-201809-03-201823-05-2018เงินปันผล0.0055601/01/17-31/12/17
26-02-201809-03-201823-05-2018หุ้นปันผล20:101/01/17-31/12/17
24-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
03-03-201615-03-201619-05-2016เงินปันผล1.50 
20-02-201505-03-201520-05-2015เงินปันผล2.5001/01/14-31/12/14
20-02-201406-03-201420-05-2014เงินปันผล2.0001/01/13-31/12/13
27-02-201311-03-201320-05-2013เงินปันผล1.75 
21-02-201202-03-201215-05-2012เงินปันผล2.0001/01/2011-31/12/2011
23-02-201107-03-201125-05-2011เงินปันผล1.7501/01/2010-31/12/2010
19-02-201002-04-201025-05-2010เงินปันผล2.5001/01/2009-31/12/2009
26-02-200901-04-200925-05-2009เงินปันผล1.5001/01/2008-31/12/2008
10-03-200803-04-200828-05-2008เงินปันผล1.0001/01/2007-31/12/2007
14-03-200603-04-200626-05-2006เงินปันผล0.5000
04-03-200505-04-200527-05-2005เงินปันผล1.0000
04-03-200505-04-200527-05-2005หุ้นปันผล10:1
11-03-200401-04-200420-05-2004เงินปันผล2.0000
11-03-200303-04-200320-05-2003เงินปันผล4.0000
12-03-200203-04-200220-05-2002เงินปันผล2.0000
12-02-200128-02-200128-03-2001เงินปันผล3.0000
19-02-200007-03-200005-04-2000เงินปันผล3.0000
10-03-199901-04-199907-05-1999เงินปันผล2.0000
18-03-199802-04-199806-05-1998เงินปันผล0.5000
18-03-199702-04-199712-05-1997เงินปันผล0.5000
14-03-199602-04-199610-05-1996เงินปันผล0.5000
08-03-199527-03-199527-04-1995เงินปันผล2.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3