CPNCG 12 ( 0.30 2.50% )

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ CPNCG “ ปันผล 2564

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
29-07-202110-08-202103-09-2021เงินปันผล0.245001/Apr/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
05-05-202118-05-2021เงินปันผล0.251501/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
03-02-202115-02-202105-03-2021เงินปันผล0.265001/Oct/2020-31/Dec/2020
04-11-202016-11-202003-12-2020เงินปันผล0.251501/Jul/2020-30/Sep/2020
31-07-202013-08-202001-09-2020เงินปันผล0.251501/Apr/2020-30/Jun/2020
07-05-202019-05-2020เงินปันผล0.251501/Jan/2020-31/Mar/2020
30-01-202012-02-202003-03-2020เงินปันผล0.200501/Oct/2019-31/Dec/2019
06-11-201918-11-201904-12-2019เงินปันผล0.184801/Aug/2019-30/Sep/2019andretainedEarnings
18-07-201930-07-201916-08-2019เงินปันผล0.355801/Apr/2019-31/Jul/2019andretainedEarnings
07-05-201916-05-2019เงินปันผล0.264101/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
31-01-201912-02-201901-03-2019เงินปันผล0.220401/Oct/2018-31/Dec/2018
07-11-201819-11-201804-12-2018เงินปันผล0.250201/Jul/2018-30/Sep/2018
24-07-201803-08-201822-08-2018เงินปันผล0.24401/Apr/2018-30/Jun/2018
03-05-201815-05-2018เงินปันผล0.24401/Jan/2018-31/Mar/2018andretainedEarnings
02-02-201813-02-201802-03-2018เงินปันผล0.247201/Oct/2017-31/Dec/2017
14-10-201709-11-201727-11-2017เงินปันผล0.244801/07/17-30/09/17
02-08-201710-08-201730-08-2017เงินปันผล0.2401/04/17-30/06/17
03-05-201712-05-201730-05-2017เงินปันผล0.24 
24-01-201702-02-201723-02-2017เงินปันผล0.233101/10/16-31/12/16
01-11-201610-11-201628-11-2016เงินปันผล0.232801/07/16-30/09/16
26-07-201604-08-201623-08-2016เงินปันผล0.220901/04/16-30/06/16
26-04-201603-05-201624-05-2016เงินปันผล0.24 
27-01-201605-02-201623-02-2016เงินปันผล0.2301/10/15-31/12/15
27-10-201505-11-201523-11-2015เงินปันผล0.216001/07/15-30/09/15
24-07-201504-08-201521-08-2015เงินปันผล0.206001/04/15-30/06/15
29-04-201508-05-201525-05-2015เงินปันผล0.206001/01/15-31/03/15
21-01-201530-01-201520-02-2015เงินปันผล0.2001/10/14-31/12/14
29-10-201407-11-201426-11-2014เงินปันผล0.196001/07/14-30/09/14
29-07-201406-08-201428-08-2014เงินปันผล0.196001/04/14-30/06/14
24-04-201402-05-201422-05-2014เงินปันผล0.196001/01/14-31/03/14
22-01-201431-01-201417-02-2014เงินปันผล0.194101/10/13-31/12/13
18-10-201329-10-201315-11-2013เงินปันผล0.194101/07/13-30/09/13
17-07-201326-07-201315-08-2013เงินปันผล0.194101/04/13-30/06/13
26-04-201303-05-201322-05-2013เงินปันผล0.194101/01/13-31/03/13
18-01-201329-01-201314-02-2013เงินปันผล0.236613/09/12-31/12/12
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3