CPTGF 10 ( -0.10 -0.98% )

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท
Status : อัพเดท 16 กันยายน 2563

“ CPTGF “ ปันผล 2563

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
17-08-202027-08-202016-09-2020เงินปันผล0.1460
18-05-202028-05-2020เงินปันผล0.201501/Jan/2020-31/Mar/2020
17-02-202027-02-202016-03-2020เงินปันผล0.211001/Oct/2019-31/Dec/2019
18-11-201928-11-201919-12-2019เงินปันผล0.208501/Jul/2019-30/Sep/2019
15-08-201927-08-201916-09-2019เงินปันผล0.2101/Apr/2019-30/Jun/2019
15-02-201927-02-2019เงินปันผล0.1901/Oct/2018-31/Dec/2018
16-08-201829-08-2018เงินปันผล0.203701/Apr/2018-30/Jun/2018
14-02-201823-02-2018เงินปันผล0.185501/Oct/2017-31/Dec/2017
30-10-201727-11-201715-12-2017เงินปันผล0.198701/07/17-30/09/17
17-08-201728-08-201714-09-2017เงินปันผล0.205201/04/17-30/06/17
15-05-201725-05-201713-06-2017เงินปันผล0.188001/01/17-31/03/17
14-02-201723-02-201715-03-2017เงินปันผล0.215401/10/16-31/12/16
16-11-201625-11-201615-12-2016เงินปันผล0.166901/07/16-30/09/16
17-08-201626-08-201615-09-2016เงินปันผล0.207601/04/16-30/06/16
13-05-201626-05-201614-06-2016เงินปันผล0.204601/01/16-31/03/16
12-02-201624-02-201614-03-2016เงินปันผล0.199001/10/15-31/12/15
13-11-201525-11-201516-12-2015เงินปันผล0.184001/07/15-30/09/15
14-08-201526-08-201514-09-2015เงินปันผล0.204301/04/15-30/06/15
15-05-201527-05-201515-06-2015เงินปันผล0.202601/01/15-31/03/15
13-02-201524-02-201516-03-2015เงินปันผล0.186001/10/14-31/12/14
14-11-201425-11-201417-12-2014เงินปันผล0.198301/07/14-30/09/14
15-08-201426-08-201415-09-2014เงินปันผล0.188001/04/14-30/06/14
16-05-201427-05-201416-06-2014เงินปันผล0.233102/12/13-31/03/14
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3