CPW 4 ( 0.00 0.00% )

บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ CPW “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยการพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
22-02-202105-03-202105-05-2021เงินปันผล0.0801/Jan/2020-31/Dec/2020
01-04-202012-03-202021-04-2020เงินปันผล0.05901/Jan/2019-31/Dec/2019
27-02-202012-03-202020-05-2020เงินปันผล0.05901/Jan/2019-31/Dec/2019
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3