CWT 4 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ CWT “ ปันผล 2564

ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ความสามารถในการจ่ายกับสถานการณ์ในขณะนั้นๆ ด้วย

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
01-03-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
01-03-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
29-04-202016-03-202028-05-2020เงินปันผล0.038101/Jan/2019-31/Dec/2019
28-02-202016-03-202028-05-2020เงินปันผล0.038101/Jan/2019-31/Dec/2019
28-02-201914-03-201914-05-2019เงินปันผล0.032901/Jan/2018-31/Dec/2018
28-02-201803-05-201817-05-2018เงินปันผล001/Jan/2017-31/Dec/2017
27-02-201713-03-201717-05-2017เงินปันผล0.032901/01/16-31/12/16
29-02-201614-03-201604-05-2016เงินปันผล0.045001/01/15-31/12/15
26-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
07-03-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
07-03-201303-05-201320-05-2013หุ้นปันผล10 : 101/01/12-31/12/12
07-03-201303-05-201320-05-2013เงินปันผล0.01111201/01/12-31/12/12
09-03-201222-03-201211-05-2012เงินปันผล0.2501/01/11-31/12/11
22-03-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2010-31/12/2010
18-03-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
20-03-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
24-03-2008ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2007-31/12/2007
12-03-2007ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2006-31/12/2006
18-03-200504-05-200520-05-2005เงินปันผล0.8000
28-03-199713-05-199730-05-1997เงินปันผล1.2000
26-03-199614-05-199629-05-1996เงินปันผล1.1000
24-03-199509-05-199529-05-1995เงินปันผล0.7500
29-04-199410-05-199424-06-1994เงินปันผล0.6500
08-05-199217-04-199209-06-1992เงินปันผล3.0000
02-05-199104-06-199117-06-1991เงินปันผล2.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3