DELTA 652 ( -108.00 -14.21% )

บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ DELTA “ ปันผล 2564

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของผลกำไรสุทธิ บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวหากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและ/หรือความจำเป็นในการใช้เงินทุนที่อาจมีในอนาคต

บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
19-02-202104-03-202108-04-2021เงินปันผล3.3001/Jan/2020-31/Dec/2020
17-02-202028-02-202009-04-2020เงินปันผล1.8001/Jan/2019-31/Dec/2019
18-02-201901-03-201911-04-2019เงินปันผล2.3001/Jan/2018-31/Dec/2018
23-02-201808-03-201811-04-2018เงินปันผล2.2001/Jan/2017-31/Dec/2017
14-02-201724-02-201711-04-2017เงินปันผล3.0001/01/16-31/12/16
18-02-201601-03-201611-04-2016เงินปันผล3.1001/01/15-31/12/15
10-02-201523-02-201509-04-2015เงินปันผล3.0001/01/14-31/12/14
17-02-201428-02-201409-04-2014เงินปันผล2.7001/01/13-31/12/13
06-02-201326-02-201309-04-2013เงินปันผล2.4001/01/12-31/12/12
10-02-201227-02-201210-04-2012เงินปันผล1.2001/01/2011-31/12/2011
14-02-201128-02-201108-04-2011เงินปันผล1.70
23-02-201010-03-201009-04-2010เงินปันผล1.50
13-02-200911-03-200910-04-2009เงินปันผล1.100001/01/2008-31/12/2008
15-02-200811-03-200810-04-2008เงินปันผล1.6001/01/2007-31/12/2007
10-02-200607-03-200610-04-2006เงินปันผล1.2000
24-02-200507-03-200507-04-2005เงินปันผล0.8000
24-02-200402-03-200409-04-2004เงินปันผล0.8000
10-02-200319-02-200309-04-2003เงินปันผล2.8000
06-02-200215-02-200210-04-2002เงินปันผล3.2500
06-03-200112-04-200104-05-2001เงินปันผล20.0000
01-03-200012-04-200004-05-2000เงินปันผล10.0000
01-03-199916-04-199906-05-1999เงินปันผล5.5000
03-03-199810-04-199806-05-1998เงินปันผล25.0000
05-03-199714-03-1997เงินปันผล4.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3