DIF 13 ( 0.40 3.17% )

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ DIF “ ปันผล 2564

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
29-07-202110-08-202103-09-2021เงินปันผล0.26101/Apr/2021-30/Jun/2021
30-04-202112-05-2021เงินปันผล0.26101/Jan/2021-31/Mar/2021
11-02-202123-02-202112-03-2021เงินปันผล0.261001/Oct/2020-31/Dec/2020
30-10-202011-11-202004-12-2020เงินปันผล0.261001/Jul/2020-30/Sep/2020
31-07-202013-08-2020เงินปันผล0.261001/Apr/2020-30/Jun/2020
14-05-202026-05-2020เงินปันผล0.26101/Jan/2020-31/Mar/2020
30-01-202012-02-202003-03-2020เงินปันผล0.261001/Oct/2019-31/Dec/2019
05-11-201918-11-201904-12-2019เงินปันผล0.165601/Aug/2019-30/Sep/2019
25-07-201926-08-201911-09-2019เงินปันผล0.346901/Apr/2019-31/Jul/2019
07-05-201916-05-2019เงินปันผล0.2601/Jan/2019-31/Mar/2019
30-01-201912-02-201901-03-2019เงินปันผล0.2601/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
07-11-201819-11-201804-12-2018เงินปันผล0.2601/Jul/2018-30/Sep/2018
24-07-201803-08-201822-08-2018เงินปันผล0.15801/May/2018-30/Jun/2018
23-04-201817-05-2018เงินปันผล0.337501/Jan/2018-30/Apr/2018
01-02-201812-02-201802-03-2018เงินปันผล0.24501/Oct/2017-31/Dec/2017
30-10-201708-11-201727-11-2017เงินปันผล0.242001/07/17-30/09/17
31-07-201710-08-201730-08-2017เงินปันผล0.246001/04/17-30/06/17
27-04-201705-05-201724-05-2017เงินปันผล0.242001/01/17-31/03/17
23-01-201702-02-201723-02-2017เงินปันผล0.2401/10/16-31/12/16
28-10-201608-11-201624-11-2016เงินปันผล0.239001/07/16-30/09/16
26-07-201604-08-201623-08-2016เงินปันผล0.239001/04/16-30/06/16
26-04-201603-05-201624-05-2016เงินปันผล0.238001/01/16-31/03/16
26-01-201604-02-201623-02-2016เงินปันผล0.237501/10/15-31/12/15
26-10-201504-11-201523-11-2015เงินปันผล0.237001/07/15-30/09/15
24-07-201504-08-201521-08-2015เงินปันผล0.236501/04/15-30/06/15
29-04-201508-05-201525-05-2015เงินปันผล0.2350 
19-01-201529-01-201520-02-2015เงินปันผล0.22 
27-10-201405-11-201424-11-2014เงินปันผล0.2603 
29-07-201406-08-201428-08-2014เงินปันผล0.193801/04/14-30/06/14
24-04-201402-05-201422-05-2014เงินปันผล0.264323/12/13-31/03/14
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3