DIGI 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 มิถุนายน 2563

“ DIGI “ ปันผล 2563

หากบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน ผู้ถือหุ้นจะได้ประโยชน์จากเงินปันผลที่จะได้รับ

บริษัท แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
26-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
26-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3