DTAC 45 ( -0.50 -1.10% )

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 18 มกราคม 2565

“ DTAC “ ปันผล 2565

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทมีเป้าหมายจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลทุกครึ่งปี

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
16-07-202130-07-202116-08-2021เงินปันผล1.0501/Jan/2021-30/Jun/2021
29-01-202111-02-202120-04-2021เงินปันผล2.1201/Jan/2020-31/Dec/2020
15-07-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
28-01-202011-02-202024-04-2020เงินปันผล1.61
15-07-201926-07-201909-08-2019เงินปันผล1.2601/Jan/2019-30/Jun/2019
28-01-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jul/2018-31/Dec/2018
28-01-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jul/2018-31/Dec/2018
16-07-201831-07-201810-08-2018เงินปันผล1.0101/Jan/2018-30/Jun/2018
30-01-201815-02-201804-05-2018เงินปันผล0.2401/07/17-31/12/17
30-01-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/07/16-31/12/16
12-07-201625-07-201610-08-2016เงินปันผล0.4201/01/16-30/06/16
03-02-201616-02-201620-04-2016เงินปันผล0.52 
19-10-201530-10-201517-11-2015เงินปันผล0.7201/07/15-30/09/15
20-07-201531-07-201518-08-2015เงินปันผล0.80 
24-04-201506-05-201522-05-2015เงินปันผล0.89 
10-02-201520-02-201510-04-2015เงินปันผล2.34 
22-10-201403-11-201421-11-2014เงินปันผล1.5701/07/14-30/09/14
18-07-201430-07-201415-08-2014เงินปันผล1.5801/04/14-30/06/14
30-04-201412-05-201427-05-2014เงินปันผล1.4201/01/14-31/03/14
11-02-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
29-10-201308-11-201328-11-2013เงินปันผล1.32 
19-07-201330-07-201316-08-2013เงินปันผล1.2801/04/13-30/06/13
24-04-201303-05-201323-05-2013เงินปันผล1.120001/01/13-31/03/13
08-02-201321-02-201312-04-2013เงินปันผล1.66 
19-10-201231-10-201216-11-2012เงินปันผล1.130001/07/12-30/09/12
23-07-201201-08-201222-08-2012เงินปันผล2.2701/01/12-30/06/12
06-02-201204-04-201227-04-2012เงินปันผล1.38
15-12-201129-12-201112-01-2012เงินปันผล16.46
07-02-201126-04-201119-05-2011เงินปันผล3.2101/01/2010-31/12/2010
22-10-201004-11-201019-11-2010เงินปันผล0.5600
08-02-201004-05-201026-05-2010เงินปันผล1.3901/01/2009-31/12/2009
06-02-200911-05-200925-05-2009เงินปันผล1.5001/01/2008-31/12/2008
08-02-200808-04-200814-05-2008เงินปันผล0.7301/01/2007-31/12/2007
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3