DTCI 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ DTCI “ ปันผล 2564

ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
01-03-202115-03-202105-05-2021เงินปันผล0.40
03-04-202008-04-202030-04-2020เงินปันผล0.25
28-02-202008-04-202029-05-2020เงินปันผล0.25
28-02-201915-03-2019เงินปันผล0.45
26-02-201815-03-201804-05-2018เงินปันผล0.6001/01/17-31/12/17
28-02-201714-03-201704-05-2017เงินปันผล0.7001/01/16-31/12/16
26-02-201610-03-2016เงินปันผล0.6001/01/15-31/12/15
27-02-201501-04-2015เงินปันผล0.2001/01/14-31/12/14
27-02-201401-04-2014เงินปันผล0.5001/01/13-31/12/13
28-02-201303-04-201323-05-2013เงินปันผล0.50 
28-02-201202-04-201223-05-2012เงินปันผล0.5001/01/2011-31/12/2011
28-02-201101-04-201125-05-2011เงินปันผล0.5001/01/2010-31/12/2010
26-02-201001-04-201021-05-2010เงินปันผล0.3501/01/2009-31/12/2009
26-02-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
28-02-2008ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2007-31/12/2007
27-02-200102-05-2001เงินปันผล1.0000
25-02-199702-04-199730-05-1997เงินปันผล1.2500
25-04-199412-05-199424-06-1994เงินปันผล2.0000
24-04-199307-05-199325-06-1993เงินปันผล4.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3