EE 1 ( 0.04 2.80% )

บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ EE “ ปันผล 2564

ไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว

บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
23-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
23-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
25-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
25-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
26-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
26-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
26-02-2018ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2017-31/Dec/2017
24-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
12-02-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
17-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
25-02-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
26-02-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/12/12
15-02-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2011-31/12/2011
21-02-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2010-31/12/2010
24-02-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
28-02-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
27-02-2008ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2007-31/12/2007
02-03-199411-03-199428-04-1994เงินปันผล1.5400
29-03-199325-03-199330-04-1993เงินปันผล5.2000
13-02-199226-02-199210-04-1992เงินปันผล3.2000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3