ETC 3 ( -0.08 -3.03% )

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ ETC “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
24-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
24-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3