EVER 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ EVER “ ปันผล 2564

ไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทต้องไม่มีขาดทุนสะสมและต้องไม่มีความจำเป็นในด้านอื่นๆ

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
24-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
24-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
25-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
25-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
25-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
25-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
27-02-2018ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2017-31/Dec/2017
27-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
29-02-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
26-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
27-02-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
27-02-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/12/12
28-02-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/11-31/12/11
28-02-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/10-31/12/10
02-03-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/09-31/12/09
02-03-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/08-31/12/08
23-03-199503-04-199526-05-1995เงินปันผล0.2500
30-03-199407-04-199427-05-1994เงินปันผล1.5000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3