FANCY 1 ( 0.01 0.88% )

บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ FANCY “ ปันผล 2564

ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
18-03-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
18-03-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
16-03-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
21-03-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
18-03-201531-03-201507-05-2015เงินปันผล0.0501/01/14-31/12/14
21-03-201401-04-201420-05-2014เงินปันผล0.10 
19-03-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/12/12
16-03-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/11-31/12/11
14-03-201131-03-201104-05-2011เงินปันผล0.0801/07/2010-31/12/2010
06-09-201016-09-201004-10-2010เงินปันผล0.1501/01/2010-30/06/2010
15-03-201030-03-201007-05-2010เงินปันผล0.0801/01/2009-31/12/2009
01-09-200911-09-200929-09-2009เงินปันผล0.0801/01/2009-30/06/2009
14-03-200930-03-200915-05-2009เงินปันผล0.0801/01/2008-31/12/2008
20-03-2008ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2007-31/12/2007
26-03-2007ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2006-31/12/2006
27-02-200609-03-200602-05-2006เงินปันผล0.2200
01-12-200508-12-200527-12-2005เงินปันผล0.0500
16-08-200529-08-200514-09-2005เงินปันผล0.0500
19-05-200531-05-200516-06-2005เงินปันผล0.0500
25-02-200508-03-200528-04-2005เงินปันผล0.1600
15-11-200425-11-200414-12-2004เงินปันผล0.2000
19-08-200430-08-200416-09-2004เงินปันผล0.1500
05-07-200415-07-200403-08-2004เงินปันผล0.0900
26-02-200409-03-200429-04-2004เงินปันผล0.1400
24-11-200302-12-200323-12-2003เงินปันผล0.1100
21-08-200302-09-200319-09-2003เงินปันผล0.0900
19-05-200329-05-200317-06-2003เงินปันผล0.1700
03-03-200310-03-200329-04-2003เงินปันผล1.5000
24-12-200227-12-200220-01-2003เงินปันผล1.5000
15-08-200227-08-200213-09-2002เงินปันผล3.0000
20-05-200230-05-200218-06-2002เงินปันผล3.0000
27-02-200212-03-200226-04-2002เงินปันผล5.0000
27-02-200212-03-200226-04-2002หุ้นปันผล1:2
14-11-200126-11-200113-12-2001เงินปันผล8.0000
03-09-200113-09-200103-10-2001เงินปันผล5.0000
26-02-200112-03-200126-04-2001เงินปันผล3.0000
06-08-199918-08-199902-09-1999เงินปันผล1.7000
10-05-199919-05-199909-06-1999เงินปันผล1.7000
01-03-199910-03-199922-04-1999เงินปันผล3.0000
27-11-199804-12-199825-12-1998เงินปันผล1.1000
20-08-199801-09-199817-09-1998เงินปันผล1.4000
20-05-199801-06-199818-06-1998เงินปันผล2.5000
05-03-199817-03-199808-05-1998เงินปันผล2.5000
23-12-199706-01-199819-01-1998เงินปันผล4.0000
06-09-199717-09-199701-10-1997เงินปันผล2.0000
24-02-199705-03-199718-04-1997เงินปันผล1.8000
23-02-199607-03-199619-04-1996เงินปันผล2.1000
13-03-199523-03-199528-04-1995เงินปันผล6.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3