FE 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 24 พฤศจิกายน 2563

“ FE “ ปันผล 2563

อัตราหุ้นละไม่ต่ำกว่า 3 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และ ภาวะเศรษฐกิจ เป็นหลัก

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
10-04-202023-04-202008-05-2020เงินปันผล10.0001/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
13-03-202005-05-202022-05-2020เงินปันผล10.0001/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
16-03-201704-05-201724-05-2017เงินปันผล7.0001/01/16-31/12/16
17-03-201609-05-201624-05-2016เงินปันผล6.0001/01/15-31/12/15
20-03-201508-05-201526-05-2015เงินปันผล5.00 
14-03-201406-05-201422-05-2014เงินปันผล7.00 
19-03-201307-05-201323-05-2013เงินปันผล8.0001/01/12-31/12/12
20-03-201208-05-201224-05-2012เงินปันผล9.0001/01/11-31/12/11
23-03-201109-05-201125-05-2011เงินปันผล8.0001/01/2010-31/12/2010
25-03-201007-05-201025-05-2010เงินปันผล5.0001/01/2009-31/12/2009
24-03-200907-05-200927-05-2009เงินปันผล5.0001/01/2008-31/12/2008
25-03-200803-04-200827-05-2008เงินปันผล5.0001/01/2007-31/12/2007
27-03-200704-04-200729-05-2007เงินปันผล5.0001/01/2006-31/12/2006
27-03-200603-04-200625-05-2006เงินปันผล5.0000
25-03-200504-04-200525-05-2005เงินปันผล5.0000
25-03-200405-04-200425-05-2004เงินปันผล5.0000
28-03-200304-04-200323-05-2003เงินปันผล3.5000
28-03-200304-04-200323-05-2003หุ้นปันผล1:2
22-03-200204-04-200224-05-2002เงินปันผล15.0000
22-03-200104-04-200124-05-2001เงินปันผล7.0000
17-10-200026-10-200015-11-2000เงินปันผล8.0000
16-03-200031-03-200025-05-2000เงินปันผล15.0000
24-03-199905-04-199918-05-1999เงินปันผล9.0000
18-03-199803-04-199820-05-1998เงินปันผล4.0000
12-03-199702-04-199722-05-1997เงินปันผล12.0000
13-03-199604-04-199623-05-1996เงินปันผล20.0000
15-03-199504-04-199526-05-1995เงินปันผล10.0000
18-02-199401-04-199420-05-1994เงินปันผล10.0000
29-03-199308-04-199331-05-1993เงินปันผล8.0000
20-03-199214-04-199221-05-1992เงินปันผล7.0000
01-04-199111-04-199120-05-1991เงินปันผล4.0000
07-03-199010-04-199018-05-1990เงินปันผล30.0000
31-01-198910-04-198915-05-1989เงินปันผล30.0000
28-03-198808-04-1988เงินปันผล25.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3