FTREIT 13 ( -0.20 -1.56% )

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ FTREIT “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
02-08-202116-08-202101-09-2021เงินปันผล0.169001/Apr/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
05-05-202119-05-2021เงินปันผล0.168001/Jan/2021-31/Mar/2021
02-02-202116-02-202103-03-2021เงินปันผล0.168001/Oct/2020-31/Dec/2020
04-11-202019-11-202002-12-2020เงินปันผล0.1680
05-08-202019-08-202003-09-2020เงินปันผล0.167001/Apr/2020-30/Jun/2020
11-05-202025-05-2020เงินปันผล0.167001/Jan/2020-31/Mar/2020
11-02-202024-02-202011-03-2020เงินปันผล0.167001/Oct/2019-31/Dec/2019
13-11-201926-11-201911-12-2019เงินปันผล0.16701/Jul/2019-30/Sep/2019andretainedEarnings
14-08-201927-08-201912-09-2019เงินปันผล0.16701/Apr/2019-30/Jun/2019
14-05-201927-05-2019เงินปันผล0.16701/Jan/2019-31/Mar/2019
14-02-201927-02-201914-03-2019เงินปันผล0.16701/Oct/2018-31/Dec/2018
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3