GBX 1 ( 0.03 2.08% )

บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ GBX “ ปันผล 2564

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้นในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการเสริมสภาพคล่องหรือขยายกิจการ

บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
24-02-202111-03-202112-05-2021เงินปันผล0.0301/Jan/2020-31/Dec/2020
28-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
28-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
26-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
26-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
21-02-2018ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2017-31/Dec/2017
14-02-201724-02-201712-04-2017เงินปันผล0.0301/01/16-31/12/16
16-03-201628-03-201619-05-2016เงินปันผล0.0201/01/15-31/12/15
10-03-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
11-03-201421-03-201409-05-2014เงินปันผล0.0250 
19-02-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/12/12
21-02-201202-03-201220-04-2012เงินปันผล0.0401/01/2011-31/12/2011
22-02-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2010-31/12/2010
11-02-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
12-02-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
05-02-200825-03-2008เงินปันผล0.025001/01/2007-31/12/2007
06-02-200620-03-200605-04-2006เงินปันผล0.1600
04-02-200516-03-200504-04-2005เงินปันผล0.0700
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3