GEL 0 ( 0.04 9.09% )

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ GEL “ ปันผล 2564

ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย และบริษัทต้องไม่มีขาดทุนสะสม ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดและแผนการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
01-03-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
01-03-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
02-03-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
02-03-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
28-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
28-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
27-02-2018ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2017-31/Dec/2017
27-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
25-02-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
02-03-201528-04-2015เงินปันผล0.0101/01/14-31/12/14
28-02-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
11-02-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/12/12
27-02-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2011-31/12/2011
25-02-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2010-31/12/2010
26-02-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
25-02-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
28-02-2008ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2007-31/12/2007
28-02-199701-04-1997เงินปันผล0.4000
28-02-199602-04-199615-05-1996เงินปันผล0.7500
22-03-199322-03-199323-04-1993เงินปันผล1.1000
17-02-199210-03-199208-04-1992เงินปันผล7.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3