GENCO 1 ( -0.02 -1.80% )

บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ GENCO “ ปันผล 2564

ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท หลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่นการขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการต่างๆ ในอนาคต และหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสำระสำคัญ

บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
23-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
23-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
22-07-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
22-07-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
28-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
28-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
27-02-201913-03-201924-05-2019เงินปันผล0.0201/Jan/2018-31/Dec/2018
23-02-201809-03-201825-05-2018เงินปันผล0.0101/Jan/2017-31/Dec/2017
24-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
26-02-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
26-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
28-02-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
27-02-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/12/12
24-02-201219-03-201222-05-2012เงินปันผล0.0101/01/11-31/12/11
25-02-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/10-31/12/10
25-02-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/09-31/12/09
26-02-200930-03-200921-05-2009เงินปันผล0.0101/01/08-31/12/08
24-03-200605-04-200618-05-2006เงินปันผล0.0100
23-02-200226-03-2002เงินปันผล0.1000
19-03-200129-03-200130-04-2001เงินปันผล0.7000
09-11-200022-11-200008-12-2000เงินปันผล0.5000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3