GGC 11 ( 0.10 0.92% )

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ GGC “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
10-02-202125-02-202121-04-2021เงินปันผล0.35
14-02-202027-02-202029-04-2020เงินปันผล0.2001/Jan/2019-31/Dec/2019
18-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
18-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
14-02-201826-02-201825-04-2018เงินปันผล0.2001/Jan/2017-31/Dec/2017
09-08-201723-08-201707-09-2017เงินปันผล0.15 
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3