-->

GGC 11 ( -0.20 -1.85% )

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 พฤศจิกายน 2562

“ GGC “ ปันผล 2562

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
18-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
18-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
14-02-201826-02-201825-04-2018เงินปันผล0.2001/Jan/2017-31/Dec/2017
09-08-201723-08-201707-09-2017เงินปันผล0.15 
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3