GL 1 ( 0.11 13.58% )

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 กุมภาพันธ์ 2564

“ GL “ ปันผล 2564

ผู้ถือหุ้นที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ทั้งในรูปของเงินปันผลและมูลค่าของหุ้นที่อาจเพิ่มสูงขึ้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
20-03-201705-05-201725-05-2017เงินปันผล0.274001/01/16-31/12/16
15-03-201609-05-201626-05-2016เงินปันผล0.156001/01/15-31/12/15
06-03-201507-05-201526-05-2015เงินปันผล- 
24-03-201408-05-201428-05-2014เงินปันผล0.00 
27-08-201312-09-201325-09-2013เงินปันผล0.1101/01/13-30/06/13
12-03-201303-05-201323-05-2013หุ้นปันผล5.4466230936 : 101/01/12-31/12/12
12-03-201303-05-201323-05-2013เงินปันผล0.010201/01/12-31/12/12
12-03-201326-03-201311-04-2013เงินปันผล1.0001/01/12-30/09/12
22-08-201205-09-201220-09-2012เงินปันผล1.4501/01/12-30/06/12
13-02-201224-02-201209-03-2012เงินปันผล0.6401/07/2011-30/09/2011
13-02-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2011-31/12/2011
14-09-201103-10-201113-10-2011เงินปันผล1.6701/01/2011-30/06/2011
04-03-201126-04-201112-05-2011เงินปันผล0.8901/10/2010-31/12/2010
09-12-201020-12-201030-12-2010เงินปันผล1.5001/04/2010-30/09/2010
16-06-201005-07-201015-07-2010เงินปันผล0.8601/01/2010-31/03/2010
17-02-201027-04-201013-05-2010เงินปันผล0.7001/10/2009-31/12/2009
11-11-200924-11-200909-12-2009เงินปันผล0.7001/01/2009-30/09/2009
10-07-200921-07-200930-07-2009เงินปันผล0.84
22-04-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/07/2008-31/12/2008
21-08-200802-09-200819-09-2008เงินปันผล0.2501/01/2008-30/06/2008
25-02-200808-04-200802-05-2008เงินปันผล1.5001/01/2007-31/12/2007
15-03-2007ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2006-31/12/2006
20-03-200631-03-200624-05-2006เงินปันผล1.2000
28-02-200508-03-200531-03-2005เงินปันผล0.5000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3