-->

GLANDRT 13 ( -0.30 -2.33% )

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์
Status : อัพเดท 23 เมษายน 2562

“ GLANDRT “ ปันผล 2562

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
06-02-201920-02-201904-03-2019เงินปันผล0.172201/Oct/2018-31/Dec/2018
09-08-201721-08-201708-09-2017เงินปันผล0.140012/04/17-30/06/17
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3