GRAMMY 12 ( 0.00 0.00% )

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 21 มกราคม 2565

“ GRAMMY “ ปันผล 2565

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักสำรองต่างๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
25-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
25-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
15-05-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
15-05-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
28-02-202018-03-202022-05-2020เงินปันผล0.2001/Jan/2019-31/Dec/2019
13-08-201926-08-201912-09-2019เงินปันผล0.1001/Jan/2019-30/Jun/2019
28-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
28-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
27-02-2018ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2017-31/Dec/2017
27-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
26-02-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
27-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
11-03-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
28-02-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/12/12
27-02-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/07/2011-31/12/2011
10-08-201123-08-201108-09-2011เงินปันผล0.5401/01/2011-30/06/2011
25-02-201106-05-201124-05-2011เงินปันผล0.4101/01/2010-31/12/2010
11-08-201024-08-201009-09-2010เงินปันผล0.4001/01/2010-30/06/2010
26-02-201006-05-201021-05-2010เงินปันผล0.3201/07/2009-31/12/2009
13-08-200926-08-200909-09-2009เงินปันผล0.550001/01/2009-30/06/2009
27-02-200904-05-200922-05-2009เงินปันผล0.6501/07/2008-31/12/2008
13-08-200825-08-200812-09-2008เงินปันผล0.6001/01/2008-30/06/2008
28-02-200802-05-200823-05-2008เงินปันผล0.5201/07/2007-31/12/2007
10-08-200721-08-200707-09-2007เงินปันผล0.1301/01/2007-30/06/2007
11-08-200621-08-200608-09-2006เงินปันผล0.2000
28-02-200611-05-200626-05-2006เงินปันผล0.1500
15-08-200529-08-200509-09-2005เงินปันผล0.2000
01-03-200530-03-200525-05-2005เงินปันผล0.6500
13-08-200424-08-200410-09-2004เงินปันผล0.6000
01-03-200402-04-200417-05-2004เงินปันผล0.5500
14-08-200325-08-200312-09-2003เงินปันผล0.5500
03-03-200302-04-200306-05-2003เงินปันผล1.5000
08-08-200220-08-200206-09-2002เงินปันผล0.5000
28-02-200202-04-200222-05-2002เงินปันผล10.0000
28-02-200102-04-200122-05-2001เงินปันผล10.0000
25-02-200003-04-200022-05-2000เงินปันผล10.0000
25-02-199902-04-199917-05-1999เงินปันผล1.8000
25-02-199802-04-199828-05-1998เงินปันผล3.5000
28-02-199702-04-199728-05-1997เงินปันผล4.5000
23-01-199601-02-199626-03-1996เงินปันผล3.2800
04-01-199528-02-199524-03-1995เงินปันผล0.2500
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3