GREEN 2 ( 0.01 0.53% )

บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ GREEN “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
23-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
23-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
26-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
26-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
26-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล001/Jan/2018-31/Dec/2018
26-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
24-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
11-03-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3