GULF 41 ( 0.00 0.00% )

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ GULF “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
22-02-202105-03-202128-04-2021เงินปันผล0.3801/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
22-02-202005-03-202028-04-2020เงินปันผล1.3001/Jan/2019-31/Dec/2019
25-02-201902-05-201921-05-2019เงินปันผล1.2001/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
26-02-201802-05-201814-05-2018เงินปันผล0.4001/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3