GUNKUL 7 ( 0.05 0.73% )

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 21 มกราคม 2565

“ GUNKUL “ ปันผล 2565

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
11-08-202125-08-202109-09-2021เงินปันผล0.0601/Jan/2021-30/Jun/2021
24-02-202106-05-202124-05-2021เงินปันผล0.18201/Jan/2020-31/Dec/2020
25-02-202028-04-202015-05-2020เงินปันผล0.13601/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
20-02-201925-04-201915-05-2019หุ้นปันผล0.0101/Jan/2018-31/Dec/2018
20-02-201925-04-201915-05-2019หุ้นปันผล5:101/Jan/2018-31/Dec/2018
21-02-201824-04-201815-05-2018เงินปันผล0.04501/Jan/2016-31/Dec/2017andretainedEarnings
27-02-201725-04-201716-05-2017เงินปันผล0.04 
27-02-201725-04-201716-05-2017หุ้นปันผล6 : 1 
24-02-201603-05-201625-05-2016เงินปันผล0.2501/01/15-31/12/15
24-02-201609-05-201625-05-2016หุ้นปันผล5 : 101/01/15-31/12/15
21-02-201521-04-201508-05-2015เงินปันผล0.028001/01/14-31/12/14
21-02-201521-04-201508-05-2015หุ้นปันผล4 : 101/01/14-31/12/14
22-02-201418-04-201409-05-2014เงินปันผล0.038001/01/13-31/12/13
22-02-201418-04-201409-05-2014หุ้นปันผล3 : 101/01/13-31/12/13
25-02-201318-04-2013หุ้นปันผล2 : 101/01/12-31/12/12
25-02-201318-04-2013เงินปันผล0.0601/01/12-31/12/12
28-02-201218-04-201209-05-2012หุ้นปันผล10:101/01/2011-31/12/2011
28-02-201218-04-201209-05-2012เงินปันผล0.1001/01/2011-31/12/2011
11-02-201112-04-201103-05-2011เงินปันผล0.075001/01/2010-31/12/2010
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3