GVREIT 10 ( 0.00 0.00% )

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ GVREIT “ ปันผล 2564

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
09-08-202123-08-202108-09-2021เงินปันผล0.196001/Apr/2021-30/Jun/2021
07-05-202121-05-2021เงินปันผล0.191501/Jan/2021-31/Mar/2021
11-02-202125-02-202110-03-2021เงินปันผล0.203701/Oct/2020-31/Dec/2020
20-11-202003-12-202018-12-2020เงินปันผล0.200001/Jul/2020-30/Sep/2020
10-08-202024-08-202008-09-2020เงินปันผล0.176501/Apr/2020-30/Jun/2020
08-05-202022-05-2020เงินปันผล0.205701/Jan/2020-31/Mar/2020
14-02-202027-02-202013-03-2020เงินปันผล0.216501/Oct/2019-31/Dec/2019
27-11-201911-12-201925-12-2019เงินปันผล0.219301/Jul/2019-30/Sep/2019
06-08-201920-08-201905-09-2019เงินปันผล0.2101/Apr/2019-30/Jun/2019
09-05-201924-05-2019เงินปันผล0.218201/Jan/2019-31/Mar/2019
07-02-201921-02-201906-03-2019เงินปันผล0.209301/Oct/2018-31/Dec/2018
27-11-201811-12-201825-12-2018เงินปันผล0.206401/Jul/2018-30/Sep/2018
09-08-201822-08-201807-09-2018เงินปันผล0.20501/Apr/2018-30/Jun/2018
11-05-201825-05-2018เงินปันผล0.208301/Jan/2018-31/Mar/2018
13-02-201826-02-201812-03-2018เงินปันผล0.200901/Oct/2017-31/Dec/2017
07-11-201707-12-201725-12-2017เงินปันผล0.155001/10/16-30/09/17
10-08-201723-08-201708-09-2017เงินปันผล0.198001/04/17-30/06/17
15-05-201726-05-201714-06-2017เงินปันผล0.199701/01/17-31/03/17
10-02-201723-02-201709-03-2017เงินปันผล0.188701/10/16-31/12/16
28-11-201608-12-201627-12-2016เงินปันผล0.093301/07/16-30/09/16
08-08-201618-08-201607-09-2016เงินปันผล0.206522/03/16-30/06/16
04-05-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-30/03/16-31/03/16
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3