HPF 5 ( 0.00 0.00% )

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ HPF “ ปันผล 2564

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
02-03-202112-03-202131-03-2021เงินปันผล0.08301/Oct/2020-31/Dec/2020
20-11-202002-12-202025-12-2020เงินปันผล0.10201/Jul/2020-30/Sep/2020
28-08-202009-09-202028-09-2020เงินปันผล0.091001/Apr/2020-30/Jun/2020
27-05-2020เงินปันผล0.09501/Jan/2020-31/Mar/2020
18-11-201929-11-201923-12-2019เงินปันผล0.096501/Jul/2019-30/Sep/2019
15-08-201928-08-201916-09-2019เงินปันผล0.08401/Apr/2019-30/Jun/2019
14-05-201927-05-2019เงินปันผล0.09301/Jan/2019-31/Mar/2019
25-02-201908-03-201927-03-2019เงินปันผล0.063201/Oct/2018-31/Dec/2018
13-11-201826-11-201818-12-2018เงินปันผล0.089901/Jul/2018-30/Sep/2018
07-08-201820-08-201805-09-2018เงินปันผล0.0901/Apr/2018-30/Jun/2018
26-02-201809-03-201827-03-2018เงินปันผล0.0901/Oct/2017-31/Dec/2017
14-08-201711-09-201728-09-2017เงินปันผล0.1001/05/17-30/06/17
16-06-201703-07-201721-07-2017เงินปันผล0.0901/01/17-30/04/17
15-03-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/10/16-31/12/16
21-10-201602-11-201623-11-2016เงินปันผล0.167001/07/16-30/09/16
10-08-201623-08-201613-09-2016เงินปันผล0.167001/04/16-30/06/16
29-04-201611-05-201601-06-2016เงินปันผล0.167001/01/16-31/03/16
12-02-201624-02-201614-03-2016เงินปันผล0.168501/10/15-31/12/15
15-10-201527-10-201517-11-2015เงินปันผล0.169001/07/15-30/09/15
13-07-201523-07-201513-08-2015เงินปันผล0.165001/04/15-30/06/15
23-04-201529-04-201525-05-2015เงินปันผล0.167501/01/15-31/03/15
13-02-201524-02-201518-03-2015เงินปันผล0.169001/10/14-31/12/14
10-10-201420-10-201407-11-2014เงินปันผล0.168001/07/14-30/09/14
09-07-201421-07-201405-08-2014เงินปันผล0.164001/04/14-30/06/14
11-04-201422-04-201409-05-2014เงินปันผล0.182024/12/13-31/03/14
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3