ILINK 9 ( -0.20 -2.29% )

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ ILINK “ ปันผล 2564

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย เว้นแต่บริษัท มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อขยายกิจการ

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
01-03-202106-05-202119-05-2021เงินปันผล0.1401/Jan/2020-31/Dec/2020
26-02-202008-05-202022-05-2020เงินปันผล0.0374101/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
26-02-202008-05-202022-05-2020หุ้นปันผล15:101/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
27-02-201909-05-201923-05-2019เงินปันผล0.1401/Jan/2018-31/Dec/2018
27-02-201810-05-201823-05-2018หุ้นปันผล0.0555601/01/17-31/12/17
27-02-201810-05-201823-05-2018หุ้นปันผล2:101/01/17-31/12/17
27-02-201708-05-201723-05-2017เงินปันผล0.2001/01/16-31/12/16
26-02-201603-05-201625-05-2016เงินปันผล0.2601/01/15-31/12/15
28-02-201506-05-201526-05-2015เงินปันผล0.0277801/01/14-31/12/14
28-02-201506-05-201526-05-2015หุ้นปันผล4 : 101/01/14-31/12/14
26-02-201430-04-201419-05-2014เงินปันผล0.1111201/01/13-31/12/13
26-02-201430-04-201419-05-2014หุ้นปันผล1 : 101/01/13-31/12/13
21-02-201318-03-201303-05-2013เงินปันผล0.4401/01/12-31/12/12
07-01-201319-02-201305-03-2013หุ้นปันผล10 : 1 
07-01-201319-02-201305-03-2013เงินปันผล0.011112 
15-02-201212-03-201227-04-2012เงินปันผล0.3401/01/2011-31/12/2011
17-02-201110-03-201129-04-2011เงินปันผล0.280001/01/2010-31/12/2010
20-02-201010-03-201030-04-2010เงินปันผล0.4601/01/2009-31/12/2009
18-02-200911-03-200930-04-2009เงินปันผล0.3201/01/2008-31/12/2008
20-02-200812-03-200830-04-2008เงินปันผล0.3201/01/2007-31/12/2007
16-02-200610-03-200628-04-2006เงินปันผล0.2900
11-02-200524-02-200508-04-2005เงินปันผล0.1900
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3