IMH 2 ( -0.02 -0.88% )

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 กรกฏาคม 2563

“ IMH “ ปันผล 2563

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
21-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
21-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3